11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมดิจิทัล (Chiang Mai Life Walking Street)

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมดิจิทัล  (Chiang Mai Life Walking Street) ขึ้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธ์ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมดิจิทัล (Chiang Mai Life Walking Street) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

สืบเนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งข้อเสนอโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ผ่านแนวทางการพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่อย่างชาญฉลาด (Chiang Mai Smart City Through Smart Old Town) ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City Thailand)

โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้คัดเลือกถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนราชดำเนิน) เขตพื้นที่เมืองเก่า ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองเชียงใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันที่จะรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของถนนคนเดินวันอาทิตย์ ได้แก่ ชื่อร้านค้า ชื่อผู้ประกอบการ ประเภทสินค้าที่จำหน่าย พร้อมแผนที่นำทางร้านค้า รวมถึงวิธีการติดต่อกับผู้ประกอบการ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่สำคัญ ส่วนลด สิทธิประโยชน์ รวมถึงที่ตั้งห้องน้ำ และการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ แจ้งเหตุฉุกเฉิน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยในถนนคนเดินวันอาทิตย์ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในถนนคนเดินวันอาทิตย์ ซึ่งจากเดิมจะจำหน่ายสินค้าได้เฉพาะในวันอาทิตย ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ถนนคนเดินวันอาทิตย์ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และจะมีการจัดกิจกรรมไฮไลท์เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดึงดูดและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงภายใต้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำรงชีพให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ (New Smart Economy) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีความทันสมัยและยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108

You may have missed