01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#๔๑ จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ ได้จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ เนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และ สมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑


เนื่องด้วยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่
เพื่อเป็นการต่อยอดจากการทำ workshop ขยายผลการตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศอที่มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ร่วมมือกับชมรมแม่บ้านทหารอากาศจากหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการและครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เพียงพอต่อความต้องการ

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ จึงได้จัดกิจกรรมต่อยอดจัดทำ workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION โดยจะดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ชิ้น เพื่อส่งต่อให้แก่กองทัพอากาศ และชุมชนข้างเคียงรอบกองบิน ๔๑ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

วริศรา ทินนา news 108 รายงาน