29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพฯติดตามความกัาวหน้า พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญๆและโครงการเร่งด่วน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรัอมคณะ เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามความกัาวหน้า


พร้อมได้มอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงทรัพฯ โดยมี
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตค์เชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ การเดินทางมามอบนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพฯ ถือเป็นโครงการเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานตลาดนัดวิชาการกาดนัดความรู้ สู้หมอกควัน กิจกรรมโครงการสำ
รวจการครอบครองที่ดินของราษฏรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ท่านรัฐมนตรีได้ฝากผู้เกี่ยวข้องให้ดูแลในเรื่องของหมอกควันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง


วริศรา ทินนา
News 108
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน