20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“ทปษ.รมว.แรงงาน” อาสาสมัครแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด ผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละ ร่วมทำงานกับกระทรวงแรงงาน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รัษาราชการแทนแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่า อาสาสมัคร เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่างๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว

ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในภารกิจด้านแรงงาน และการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ ได้กล่าวชื่นชมอาสาสมัครแรงงาน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในชุมชนและสังคมที่ท่านเกี่ยวข้องสอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ รณรงค์สร้างจิตสำนึก

และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาสาสมัครแรงงานครบทุกตำบล จำนวน ทั้งสิ้น 193 คน เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในชุมชน นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) ระดับ 1 ให้แก่โรงพยาบาลจุรีเวช