18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ปลัดแรงงาน แถลงข่าวการจัดงาน “Safety Thailand Run 2020”

ปลัดแรงงาน แถลงข่าวการจัดงาน “Safety Thailand Run 2020”

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “Safety Thailand Run 2020” โครงการเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อสืบสานตามพระปณิธาน : พัฒนางานความปลอดภัยแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และสุขภาวะองค์รวม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกับ ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน และนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการด้านแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงาน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30 – 09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท โดยผู้ชนะเลิศประเภททั่วไประยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://str.regist.co/register

 

You may have missed