20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เกษตรเชียงใหม่นำสตรอว์เบอร์รี่แปลงใหญ่พร้อมเสริฟที่บิ๊กซีเอ็ก ตร้าเชียงใหม่”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลสตรอว์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง

โดยคุณจิรภรณ์ ใจหาญ ผู้จัดการบริษัทฝ่ายบริการลูกค้าร่วมพิธีในฐานนะผู้ให้การสนับสนุนพื้นที่แก่เกษตรกร การจัดงานครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ร่วมกับทางบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 ณ ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่การผลิตสตรอว์เบอรี่แหล่งใหญ่อยู่ที่อำเภอสะเมิง จำนวน 3,530ไร่เกษตรกรจำนวน 604ราย ปีนี้คาดว่าผลผลิตประมาณ 7,400 ตัน มูลค่าประมาณ 544 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงด้านการตลาดในหลายๆระดับดังจะได้เห็นจากการจัดงานที่แหล่งผลิตต้นทางที่ผ่านมา รวมถึงการจัดงานที่ได้รับการสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซีเอ็กตร้าเชียงใหม่ (ศาลเด็ก) ได้กำหนดกิจกรรม


เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 40 กลุ่ม ได้นำผลผลิตสตรอเบอรี่ สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป ออกร้านจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์2563 บริเวณชั้น2 หน้าศูนย์อาหารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในนามของตัวแทนเกษตรกรจึงขอขอบคุณท่านผู้บริหารบิ๊กซีที่เห็นความสำคัญทางภาคการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและขอเชิญชวนผู้บริโภคอุดหนุน ชม ชิม ช็อป และร่วมเป็นกำลังแก่ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108