01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#7 องค์กร จับมือร่วมกันกับสหพันธ์มังสวิรัติโลกและเครือข่ายกลุ่มเกษตร

7 องค์กร จับมือร่วมกันกับสหพันธ์มังสวิรัติโลกและเครือข่ายกลุ่มเกษตร ในการลงนามบันทึกข้อความตกลงเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์อาหารมังสวิรัติ


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามร่วมกันของสหพันธ์มังสวิรัติโลกร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตพืชปลอดสารพิษ ภาคเอกชน 7 องค์กรจับมือลงนามร่วมกันเพื่อบันทึกข้อความตกลงการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างนวัตกรรมอาหารมังสวิรัติสู่ครัวโลก

โดยมี ศ.ดร. ประธาน วงศ์วังไพศาล รองประธานสหพันธ์มังสวิรัติโลก ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าโครงการประเทสไทยไร้หมอกควัน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดสารพิษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอีกทั้งเป็นการพัฒนาสินค้าอาหารมังสวิรัติ ให้เป็นสินค้าอาหารนวัตกรรมที่ปลอดภัย เน้นการเป็นธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ การปรุงเน้นให้มีความอร่อยแบบธรรมชาติโดยใช้เครื่องปรุงที่เป็นนวัตกรรม ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลงานโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีแห่งชาติ(สวทช) และในปีนี้ทางสหพันธ์ฯจะพยายามดึงเอางานเทศกาลอาหาร มังสวิรัตฺโลกมาจัดที่เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเลยดีเดียว

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108