02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยมีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยระดมเครื่องจักรและอุปกรณ์สูบน้ำกระจายน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล จัดรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยในครั้งนี้ได้ร่วมประชุมและติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและสำรวจพื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเก็บกักสำหรับอุปโภคและบริโภคและบูรณาการเพื่อแก้ไขและพัฒนาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กิตติคุณ (อู๊ด ททบ 5 นครสวรรค์)