20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือกับวิทยาลัยนานาชาติดิจิทัล มช.​ เปิดแถลงจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ การยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมแคนทารีฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดแถลงการเปิดตัวกิจกรรมโครงการ การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สู่ลัสเตอร์ 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่การดำเนินงานโครงการได้มีการร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร สู่คลัสเตอร์ 4.0 ในปี 2563 นี้

โดยคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะสามารถสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศให้สามารถ ขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต้องมีการต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และยกระดับสู่อุตสาหกรรมอนาคตยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของตลาด สามรารถแข่งขัน ในระดับโลกได้

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา. news 108  รายงาน