20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ขบวนรถบุปผาชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พิธีเปิดได้อย่างยิ่งใหญ่ 24 ขบวนที่เข้าร่วมมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งสองฝากถนนแน่นไปหมด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีปล่อยขบวนรถบุปผาชาติ งานไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ กล่าวรายงาน และก่อนพิธีเปิด ได้มีการแสดงต่างๆที่อลังการ อาทิการแสดงของ วงโยธวาทิต ของโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนเทพดินทร์วิทยา ต่อด้วยการแสดงฟ้อนเล็บ จากโครงการ การประกวด ฟ้อนเล็บเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเทศกาล เชียงใหม่บูมส์ และการแสดงมรดกล้านนา งามสะพรั้งพฤกษา ล้ำเลอค่านครพิงค์ ที่ตระการตา ที่ เป็นสีสันได้อย่างงดงาม แม้ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนดูจะบางตาเพราะพิษของ โคโรน่า แต่นักท่องเที่ยวอื่นๆก็ยังหนาแน่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเรา

วริศรา ทินนา