29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ สวพส.จัดสัมนา ข้าวพื้นที่สูงของไทย เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาข้าวไทย

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์​ อำเภอ​เมือง จังหวัดเชียงใหม่​ นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย เพื่อเป็นการยกระดมความคิดกำหนดทิศทางงานวิจัยตลอดจนพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยประธานฯได้กล่าวว่า ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญของข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและพืชวัฒนธรรมของพี่น้อง


ชาวเกษตรกรกลุ่มชาติพันธ์พื้นที่สูง ที่ปลูกข้าวพันธ์ท้องถิ่นเพื่อบริโภคในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพื้นที่สูงถือว่ามีพื้นที่ที่สำหรับการเกษตรค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่นา/ไร่ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ชุมชนพื้นที่สูงมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องมีการทำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ขัาวทัองถิ่น


องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน
สำหรับการจัดงาน ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย และระดมความคิดเห็นระหว่างเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกำหนดแนวทางประเด็นปัญหา บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในระยะต่อไป

ภาพ/ข่าว.  วริศรา ทินนา