19/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

นครสวรรค์//โรงเรียนนครสวรรค์จัดค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนาเยาวชน

ค่ายวิทย์ฯอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนครสวรรค์จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สัตหีบ

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากสภาพของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งส่งผลในทางลบกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก อันรวมไปถึงมนุษย์ด้วย จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด สึนามิ แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม อุทกภัย แม้กระทั่งอัคคีภัย ภัยแล้ง ทางรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนนครสวรรค์จึงมอบหมายให้นางธิชาพร ยอดกัณหา รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการและนายสมาน สุขสุ่ม หนก.สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายฯในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 มกรารม 2563 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า พัน ร. 3 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้คือ

การศึกษาธรรมชาติทางทะเล การดูดาว การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ การขึ้นเยี่ยมชมเรือรบจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล การเยี่ยมชมสวนนงนุช


ในการจัดค่ายครั้งนี้นั้น มีนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 172 คน เป็นนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง ม.1 ม.2 และ ม.3 มีคณะครูร่วมกิจกรรมและดูแลนักเรียน 15 คน


/////

You may have missed