03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

# สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ #

เมื่อ 17 ม.ค.63บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ.


ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กรมการปกครองและของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรับฟังปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านภัยแล้งและหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ม.ค.63

โดยมี…นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

You may have missed