18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และตระหนักรู้ถึงปัญหามลพิษทางอากาศ

วันนี้ (12 ม.ค.63) ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบัน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชนเมืองเชียงใหม่ สภาองค์กรชุมชน และสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” โดยมีส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจำนวนยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก จากจำนวนรถยนต์มากกว่า 400,00 คัน และรถจักรยานยนต์มากกว่า 1,300,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งการใช้รถยนต์หรือยานพาหนะเหล่านี้ เกิดการเผาไหม้ของชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนาดเล็ก pm 2.5 โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ในเขตเมือง บริเวณที่มีการจราจรคับคั่งหรือบริเวณโรงเรียนต่างๆ ที่มีการรับส่งนักเรียน รวมทั้งการใช้รถยนต์ดีเซลที่มีควันดำกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการทำให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาฝุ่นควัน อันเนื่องมากจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้มีมลพิษเกินมาตรฐาน


ภายในงานมีการฉีดพ่นละอองน้ำ และการปล่อยขบวนรถล้างถนน จากเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองใกล้เคียง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และสถานศึกษาด้วย


////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
12 มกราคม 2563

You may have missed