อังคาร. เม.ย. 7th, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 10.00 น.) นางบุษบา เกตุศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด ณ ห้องประชุมร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 107 ครบองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน


จากสมาชิกทั้งหมดจำนวน 9,245 คน โดยมี น.อ.หญิง สุรัตนา เกินวงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และการลงมติในการประชุมวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์ และแนะนำให้สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์โดยการซื้อสินค้ากับสหกรณ์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ต่อไป

ข่าว/สำนักงานสหรณ์จังหวัดนนทบุรี