16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก​ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ประจำปี 2566

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก​ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ประจำปี 2566

เนื่องในวันจันทร์ที่29 พฤษภาคม​ 2566 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก​ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ประจำปี 2566
มีบุตรข้าราชการ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการของ กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เข้ารับทุนการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 53 คน


โดยมีประเภทของทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาของกองทัพบก โดยเป็นทุนเรียนดี จำนวน 4 ทุน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 2 ทุน และระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ทุน
ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุน
ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำนวน 12 ทุน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน​ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา​ และ​ ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ทุน


ประเภทที่ 4 ทุนการศึกษาของกรมกิจการพลเรือนทหารบก จำนวน 33 ทุน ได้แก่ ทุนเรียนดี จำนวน 11 ทุน ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน​ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 3 ทุน ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 ทุน​ ทุนทั่วไป จำนวน 16 ทุน ประกอบด้วย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อนุปริญญา จำนวน 2 ทุน และระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 ทุน
และประเภทที่ 5 ทุนบุตรที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 6 ทุน

 

cr.​สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed