16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕”

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕”

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตอาสาสื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน ที่ผ่านมานั้น.ในวันที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๖. สมาคมฯได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕”จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กระผม นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม จึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลัก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร


– สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
– คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
– กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
– กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.)


– คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติคณะทำงานและกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมรวมถึงภาคีเครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือและช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ในโครงการ สร้างจิตอาสาสื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในชุมชน จนงานสำเร็จลุล่วงตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้หวังว่าจะมีโครงการดีๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 

You may have missed