16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ปทุมธานี จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปทุมธานี จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตำบล จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนายศานิตย์ นาคสุขศรี ประธานกรรมการ, รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ, ผศ.ชวาลา ละวาทิน กรรมการ, , ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการ, ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ กรรมการ, อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร กรรมการ, อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ, นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข เลขานุการ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับกรสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น แสดงวิสัยทัศน์ และในวันนี้นายวะจะนะชัย วาจาพารวย หัวหน้าศูนย์ข่าวปทุมธานีได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

You may have missed