20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 947ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 947ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13


​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาอบรม ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และสื่อมวลชน จำนวน 136 คน โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 947 ของหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13) ระหว่าง วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
​​ในการนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ
ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 และในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ
​​สำหรับการกำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 ( พตส.13) เข้ารับการฝึกอบรมทางการลูกเสือในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้นำกระบวนการทางการลูกเสือมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน เกิดความสามัคคีปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจการลูกเสืออาสา กกต. ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องได้รับการสอบสัมภาษณ์ในอีก 4 เดือน
และเมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ( W.b ) สองท่อน ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ผ่าน
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำเพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป