16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

สำนักอัยการสูงสุดร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการขอรับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนี่งคนให้สามคนรับสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

สำนักอัยการสูงสุดร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการขอรับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนี่งคนให้สามคนรับสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับครั้งที่ 12 ในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-15.30 ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานอัยการสูงสุด จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาศนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง QR Code หรือ Link: https://forms.gle/k5hBHkQY1614gp19A

ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ
-ใบประกาศเกียรติคุณ
-ของที่ระลึก
-อาหารและเครื่องดื่ม

ขอแสดงความนับถือ

นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการบริจาคโลหิต
สำนักงานอัยการสูงสุด

ติดต่อสอบถาม

1)นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา
โทร: 085-249-1789
2)ว่าที่ร้อยเอก ปัญจพล ทรัพย์ทวีเจริญ
โทร: 061-982-2644
3)ว่าที่ร้อยเอก วรกร วงศ์ไพบูลย์บูรพา
โทร: 085-155-4526

LINE: @rig-services

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed