25/02/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

กองทุนดีอี จัดสัมมนาคลินิกกองทุน แนะนำความรู้ และเปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจขอรับทุนปี 2566

กองทุนดีอี จัดสัมมนาคลินิกกองทุน แนะนำความรู้ และเปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจขอรับทุนปี 2566

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดสัมมนาคลินิกกองทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพลายไพร์ม จังหวัดระยอง เปิดรับผู้เข้าร่วม 2 ช่องทาง คือ เข้าร่วมสัมมนา และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม POP LIVE โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาคลินิกกองทุน รวมทั้งนางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ โรงแรมพลายไพร์ม จังหวัดระยอง พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม POP LIVE โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรเงินทุน
เพื่อต้องการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการต่อสาธารณะ รวมถึงไม่เป็นการแสวงหาผลกำไร ซึ่งคาดหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้แทนรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบแนวทางและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน ตลอดจนสามารถสร้างไอเดียใหม่ เพื่อใช้เขียนโครงการขอรับทุนได้


​การสัมมนาคลินิกกองทุนครั้งนี้ ได้จัดให้มีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,การยื่นเสนอขอรับทุน การพิจารณาข้อเสนอ, การกลั่นกรองโครงการ และการลงนามในสัญญา โดยบุคลากรจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการบรรยายจากวิทยากรพิเศษเรื่อง อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับสร้างไอเดีย ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน โดย อาจาร์ยนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล (อ.ฝน ไซเบอร์) นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้ร่วมซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้ร่วมให้คำตอบที่กระจ่างชัดในทุกคำถาม​

​ทั้งนี้กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดรับข้อเสนอเพื่อให้ทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีผู้สนใจยื่นขอรับทุนอย่างต่อเนื่อง และจะมีการเปิดรับข้อเสนอโคงการเพื่อขอรับการสนุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการเปิดขอรับทุนในช่วงต้นปี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดที่ได้ที่เว็บไซต์ https://defund.onde.go.th และ Facebook https://facebook.com/defundth

You may have missed