16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

กระทรวงเกษตรฯ. ผนึกจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมพระนครคีรีเป็นตัวอย่างต้นแบบ

“อลงกรณ์”นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวังและเกาะลิงแก่งกระจานพร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมทีม หวังฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเพชรบุรีโดยเร็ว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี” โดยประชุมหารือร่วมกับ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระวุฒิ สุวัฒน์เชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัด Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ผู้แทนกรมปศุสัตว์แจ้งต่อที่ประชุมว่าดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงแสมที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมืองของหลายจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงและโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องภายใต้เพชรบุรีโมเดล จึงได้จัดทำโครงการทั้งแผนงานและงบประมาณเสร็จแล้วและเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นรองประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรีหน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยราชการในจังหวัดเพชรบุรีองค์กรภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ บูรณาการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการนี้ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่างๆที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ยังช่วยฟื้นฟูธุรกิจการค้าและพระนครคีรีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีที่ซบเซามาหลายปีรวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนดีขึ้นมีรายได้และอาชีพเพิ่มขึ้น


จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจลิงแสมที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาวังและร้านค้าตลอดจนบ้านเรือนชุมชนและวัดจากนั้นเดินทางไปขึ้นเรือกรมประมงสำรวจเกาะลิงซึ่งอยู่ในเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของลิงแสมโดยมีรองนายกอบต.แก่งกระจานร่วมสำรวจพื้นที่เกาะต่างๆที่มีความเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ลิงแสมเพื่อการเรียนรู้กรณีมีความจำเป็นต้องย้ายลิงแสมจากเขาวังออกจากพื้นที่เดิม นอกจากนี้นายอลงกรณ์และคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่าของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation)ที่อำเภอท่ายางและหารือถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ประสบการณ์การย้ายลิงออกจากพื้นที่ เทคนิคการทำหมันลิง ซึ่งในพื้นที่กว่า500ไร่ของมูลนิธิมีโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่พักฟื้นและพักพิงสัตว์ต่างๆกว่า800ตัวรวมทั้งลิงกว่า 300 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกือบ100คนที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการ.

You may have missed