29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“รายการคนละไม้คนละมือ สะท้อนปัญหา การจ้างงานคนพิการ”

“รายการคนละไม้คนละมือ สะท้อนปัญหา การจ้างงานคนพิการ”

 

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและจ้างงานคนพิการ อาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ,กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน,กรุงเทพมหานคร และร่วมด้วยสมาคมคนพิการทั้ง 7 ประเภท ได้จัดทำรายการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย ออกอากาศทาง ททบ. 5 ผ่านทางรายการเปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะเป็นการสะท้อนปัญหาสังคม ด้านคนพิการ ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารไปยังภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป…

ติดตามชมคลิปย้อนหลังได้ดังนี้…..

รายการเปิดฟ้า คนละไม้คนละมือ
ตอน การรับฟังเจตนารมณ์ การจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ
ออกอากาศวันจันทร์ที 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น.

รายการเปิดฟ้า คนละไม้คนละมือ
ตอน มุ่งเน้นให้คนพิการมีงานทำแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ออกอากาศวันจันทร์ที 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น.

รายการเปิดฟ้า คนละไม้คนละมือ
ตอน สร้างงาน สร้างคน ออทิสติก
ออกอากาศวันจันทร์ที 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น.

———

รายการเปิดฟ้า คนละไม้คนละมือ
ตอน สร้างงาน สร้างคน ออทิสติก
ออกอากาศวันที 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น.

รายการ เปิดฟ้า ตอน กรมการจัดหางานเร่งสร้างงานคนพิการ สู่ความยั่งยืน ออกอากาศทาง ททบ. 5

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น.

รายการเปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
ชื่อตอน ..เปลี่ยนทัศนคติ สร้างงานสติปัญญา

รายการ เปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ ตอน ใส่ใจให้โอกาส จ้างงาน ผู้บกพร่องทางจิต
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

รายการ เปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ ตอน สร้างงาน สร้างอาชีพ คนตาบอดเพื่อความเข้มแข็งคนตาบอด

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

รายการ เปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ ตอน ศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ส่งเสริมคนหูหนวก

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

รายการ เปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ ตอน การจ้างงานผู้บกพร่องทางการเรียนรู้

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.

รายการ เปิดฟ้า ช่วงคนละไม้คนละมือ ตอน เพิ่มโอกาส หาช่องทาง การจ้างงานคนพิการ

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.