02/06/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล เชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมแก่ อุบาสก อุบาสิกา

พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล เชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมแก่ อุบาสก อุบาสิกา

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ “พระครูวรวรรณวิวัฒน์” เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จัดกิจกรรมให้กับ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ที่ “วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ” แห่งนี้ โดยจัดกิจกรรมเช่นนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 1.เพื่อบำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 2.เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา

3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ได้ทำกิจกิจรรมด้านพระพุทธศาสนาร่วมกัน 4.เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว 5.เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 6.เพื่อผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางภารกิจทางโลก มุ่งสู่ทางธรรม

ในการนี้ “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย และได้รับเมตตา กรุณาจากพระเดชพระคุณเจ้า “พระวรวรรณวิวัฒน์” ให้เป็นตัวแทนกล่าวขอศีล 8