09/08/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

 


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียน ประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นำโดย นายสมใจ สัตบุศย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชานิเวศน์ ครั้งที่ 1/2564 ในวาระผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิเวศน์ชุดใหม่ พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาเพิ่มเติม

ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสาทรปริยัติคุณ ดร.ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตบางเขน – จตุจักรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประชานิเวศน์
คำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร เรื่องแต่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประชานิเวศน์ ตามระเบียนกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และให้คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 15 ของระเบียบกรุงเทพมหานครดังกล่าวได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตามคำสั่งสำนักการศึกษาที่ 860/2550 ลงวันที่27 ธันวาคม พ.ศ.2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจัก ขึ้น

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

You may have missed