24/06/2021

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.บรรยายพิเศษหัวข้ออนาคตระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานไทย 2040 กฎบัตรแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเชิญ

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.บรรยายพิเศษหัวข้ออนาคตระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานไทย 2040 กฎบัตรแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเชิญ


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.บรรยายพิเศษหัวข้ออนาคตระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานไทย2040
ในการสัมมนาออนไลน์Outlook2040:Economic Corridor & Infrastructure 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

You may have missed