09/08/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อาจารย์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่เมือง ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ชาติ


วันที่ 20 เมษายน 2564 13.30น นายสุรชัย พันธ์กำเนิดและอาจารย์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่เมือง ท่านรองฯ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ณ ห้องท่านรองอธิบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

You may have missed