Uncategorized » จังหวัดนครสวรรค์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

จังหวัดนครสวรรค์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

9 มีนาคม 2019
264   0

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่  (8 มีนาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรค์ เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ

โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในเดือนเมษายนซึ่งจะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป อากาศร้อนจัดเป็นระยะๆ อุณหภูมิอาจสูงถึง 42-43 องศาเซลเซียส แต่จะมีฟ้าฝนคะนองบางช่วงซึ่งจะช่วยคลายร้อนได้ ส่วนปริมาณฝนที่ตกอาจไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม ดังนั้นจังหวัดนครสวรรค์จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2561/62 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 ไว้ 2 โครงการคือ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2562

ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV