loading...
หน่วยงานภาครัฐ » กระทรวงสาธารณสุข ระบุคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน ขณะเดียวกันพบผู่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เฉลี่ยปีละ 1 แสนคน (ชมคลิปคลิกๆ )

กระทรวงสาธารณสุข ระบุคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน ขณะเดียวกันพบผู่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เฉลี่ยปีละ 1 แสนคน (ชมคลิปคลิกๆ )

10 กรกฎาคม 2018
209   0

กระทรวงสาธารณสุข ระบุคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน ขณะเดียวกันพบผู่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เฉลี่ยปีละ 1 แสนคน   นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง”

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xn59Uf3OeMc[/embedyt]

 

นพ.โอภาส กล่าวถึงรายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 – 2560) โดยในปีในปี 2560 ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน โดยเน้นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หรือในเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี รวมถึงทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เดิมเลิกสูบ ซึ่งจะช่วยจะลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โดยจากการสำรวจพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบตัน สูงถึงปีละประมาณ 1 แสนคน และ 1 ใน 5 ของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งบุหรี่มีสารนิโคตินและสารพิษอื่นๆ ที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย และทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

แม้สถานการณ์การสูบบุหรี่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า ยังมีผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองทั่วประเทศถึงร้อยละ 33.2 มีการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยพบเห็นการสูบบุหรี่ที่ตลาดสดสูงที่สุด ร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ ร้านอาหาร ร้อยละ 37.7 และสถานีขนส่ง ร้อยละ 25.5 โดย 2 ใน 5 ของผู้สูบบุหรี่ มีการสูบบุหรี่ในบ้าน ทำให้มีผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 17.3 ล้านคน เมื่อพ่อ แม่สูบบุหรี่ จะทำให้ลูก หลาน หรือสมาชิกในบ้านมีพฤติกรรมเลียนแบบสูบบุหรี่ตาม ดังนั้น เป้าหมายหนึ่งของ สสส. จึงเน้นย้ำการทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพอันเกิดจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่มีส่วนทำให้เกิดหลอดเลือดสมองโป่งพองถ้าเกิดการแตกจะทำให้มีการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนได้ มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอุดกั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า และในผู้หญิงที่สูบบุหรี่ที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอัตราเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจะสูงถึง 7.2 เท่า ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยก่อโรคหลอดเลือดสมองที่สำคัญแต่สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ โดยการหยุดสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถลดอัตราการกลับเป็นโรคซ้ำ นอกจากนี้งานวิจัยล่าสุดจากประเทศจีนระบุว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ว หากยังไม่หยุดสูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดหลอดเลือดสมองโป่งพองซ้ำมากกว่าผู้ป่วยที่หยุดสูบบุหรี่

เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน